Wielka wyprzedaż magazynu: wszystkie sznurki do makramy 30% taniej! :)

Regulamin sklepu internetowego

przeplatane.pl

Sklep internetowy działający pod adresem www.przeplatane.pl prowadzony jest przez Przeplatane Karolina i Piotr Szlachcic z siedzibą przy ulicy Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego 62/12, 50-334 Wrocław, NIP: 8943162447, REGON: 387869407.

Kontakt ze sprzedawcą można uzyskać:

 1. korzystając z adresu poczty elektronicznej kontakt@przeplatane.pl,
 2. poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”.

 

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, ustala się następujące znaczenie poniższych słów:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym.
 3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności. Kategoria ta nie dotyczy klientów mających swoją siedzibę lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium rzeczpospolitej polskiej.
 5. Sprzedawca – Przeplatane Karolina i Piotr Szlachcic z siedzibą przy ulicy Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego 62/12, 50-334 Wrocław, NIP: 8943162447, REGON: 387869407.
 6. Towar, produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym, której dotyczy umowa sprzedaży.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy kodeks cywilny, zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.
 8. Sklep internetowy (sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.przeplatane.pl, za pośrednictwem którego klient może złożyć zamówienie.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż produktów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie klientowi składania zamówień na oferowane produkty poprzez stronę internetową.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego, a także prawa i obowiązki sprzedawcy i klienta.
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie jako klientem, a sklepem jako sprzedawcą.
 4. Każdy klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 5. Klient może dokonać subskrypcji newslettera sklepu, czyli cyklicznej wysyłki informacji o produktach i usługach sklepu. Aby zapisać się na newsletter klient wpisuje swój adres e-mail w formularzu newsletter znajdującym się na stronie internetowej sklepu, jednocześnie potwierdzając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu i kierowanie na podany e-mail treści promocyjnych. Z newslettera można zrezygnować w każdej chwili, a w tym celu klient jest proszony o przekazanie oświadczenia o rezygnacji poprzez e-mail sklepu: kontakt@przeplatane.pl lub wybranie linku rezygnacji w wiadomości e-mail dostarczanej z newsletterem.
 6. Klient może założyć konto użytkownika w Sklepie poprzez formularz rejestracji konta dostępny na stronie Sklepu. Założenie konta użytkownika wymaga podania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe. Klient w każdej chwili może podjąć decyzję o usunięciu konta. Wraz z usunięciem konta usuwane są również dane w nim zawarte, za wyjątkiem danych na temat zamówień złożonych za pośrednictwem danego konta. Tego typu informacje będą przechowywane przez Sprzedawcę do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu.
 7. Wraz z decyzją Klienta o założeniu konta użytkownika w Sklepie, Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia względem Klienta usługi elektronicznej w postaci założenia i utrzymywania wyżej wspomnianego konta.
 8. Logowanie do konta użytkownika odbywa się z użyciem adresu e-mail Klienta oraz zdefiniowanego przez Klienta hasła.
 9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu. Klient powinien poinformować sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu.
 10. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem sklepu, klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@przeplatane.pl. W reklamacji klient powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§3 Warunki techniczne składania zamówień

 1. Do korzystania ze sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w sklepie wystarczające są:
  • dostęp do Internetu
  • standardowy system operacyjny
  • standardowa przeglądarka internetowa
  • aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej
 2. W razie korzystania przez klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania zamówienia.
 3. Klient nie może dokonać zakupu w sklepie anonimowo lub pod pseudonimem.
 4. Zakazane jest podczas korzystania ze sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w sklepie.

§4 Zamówienia

 1. Informacje o dostępnym asortymencie w sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu są całkowitymi cenami i nie zawierają podatku VAT. Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 o podatku VAT.
 3. Klient, składając zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów w sklepie. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących klienta produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Przed złożeniem zamówienia (poprzez użycie przycisku „Złóż zamówienie”) klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb zamówienia.
 4. Wysłane przez sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia zamówienia (przycisk „Złóż zamówienie”) klient zakończy korzystanie z danej usługi i opuści sklep, umowa nie zostanie zawarta.
 5. W formularzu zamówienia klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. W takiej sytuacji klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających sprzedawcy na podjęcie kontaktu z klientem, sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez klienta.
 6. Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP (lub równoważnego numeru dla rozliczeń podatkowych w przypadku klientów z zagranicy) przy składaniu zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako konsument.
 7. Ocena czy klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o oświadczenie klienta złożone w toku zamawiania produktów. Przyjmuje się, że klienci będący przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru CEIDG, którzy przy składaniu zamówienia nie wskazali niezawodowego charakteru zamówienia, dokonują zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, w związku z jej zawodowym charakterem, chyba, że coś innego będzie wynikało z okoliczności umowy w powiązaniu z przedmiotem działalności tego klienta odzwierciedlonym w CEIDG. Ocena taka nie dotyczy klientów o statusie przedsiębiorcy z siedzibą za granicą, gdyż nie będą oni zgodnie z przepisami prawa posiadać statusu przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.
 8. W przypadku niedostępności produktów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia klienta, sklep zawiadomi o tym fakcie klienta najpóźniej w terminie 7 dni, licząc od daty złożenia zamówienia. W takim przypadku klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację zamówienia w okresie zaproponowanym przez sklep czy od umowy odstępuje. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa powyżej, klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy:
 9. Częściową realizacją – wybór przez klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych produktów;
 10. Anulowania całości zamówienia (odstąpienie).
 11. W przypadku odstąpienia od umowy sklep zwróci klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez klienta w formularzu zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 dni od powiadomienia, zamówienie zostanie anulowane w części produktów niedostępnych.

§5 Dostawa i płatność

 1. Dostawa towaru odbywa się w następujących wariantach oferowanych w sklepie za pośrednictwem:
  • Firmy kurierskiej,
  • Paczkomatów lub kuriera InPost.
 2. Koszt dostawy zamówienia ponosi klient, chyba że sprzedawca na stronie sklepu wskaże inaczej.
 3. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez klienta.
 4. W przypadku produktów, które ze względu na swoje wymiary nie mogą zostać umieszczone w skrytce paczkomatu (maksymalne wymiary skrytki: 410x380x640 mm) jedyną możliwą formą dostawy jest przesyłka kurierska. Na konieczność wyboru kuriera jako opcji dostawy wskazuje informacja zamieszczona w opisie danego produktu.
 5. Informacje o kosztach dostawy dostępne są w procesie zamawiania przed złożeniem takiego zamówienia. W przypadku wysyłek zagranicznych, dostępna jest dostawa wyłącznie przez firmę kurierską.
 6. Nadanie przesyłki zagranicznej możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawcą. Koszt przesyłki uzależniony jest od kraju wysyłki oraz wielkości paczki i zostanie określony indywidualnie.
 7. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby płatności za produkty:
  • Przelew tradycyjny na rachunek bankowy sprzedawcy,
  • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl
  • Płatność w opcji za pobraniem
 8. W razie dokonania zamówienia i wybrania innej opcji płatności niż za pobraniem, przy niezaksięgowaniu wpłaty na poczet tego zamówienia w ciągu 7 dni, zamówienie zostaje anulowane.
 9. Wydanie zamówienia nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu zamówienia i zaakceptowanym uprzednio przez klienta, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, chyba, że w toku zamawiania klient jest informowany o dłuższym terminie realizacji z uwagi konieczność sprowadzenia towaru. Realizacja zamówień odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty klienta (nie dotyczy zamówień w opcji płatności za pobraniem, gdy zamówienie jest realizowane od momentu jego potwierdzenia przez sklep za pośrednictwem wiadomości e-mail).

§6 Reklamacje

 1. Sklep jest zobowiązany do wydania towaru bez wad oraz legalnie wprowadzonego na rynek polski.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. W celu złożenia reklamacji należy poinformować sklep o zaobserwowanych wadach, udokumentować celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń oraz ewentualnego usunięcia wad bez konieczności odsyłania towaru do sklepu. W przypadku konieczności odesłania towaru do sklepu, sklep poinformuje składającego reklamację o tym w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup produktu w sklepie z opisem żądań. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres kontakt@przeplatane.pl lub w formie pisemnej na adres sklepu.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji, drogą elektroniczną- wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail klienta składającego reklamację.
 5. Transport reklamowanych produktów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt sklepu za pośrednictwem wskazanej przez sklep formy odesłania. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W niektórych przypadkach nie jest konieczne wysyłanie reklamowanego produktu, a sprzedawca może poprzestać na oględzinach zdjęć dostarczonych przez klienta, o czym poinformuje go po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego.
 6. Szczegóły dotyczące rękojmi sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Powinien wtedy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do sklepu. Termin uważa się za zachowany jeżeli konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres sklepu lub drogą elektroniczną na e-mail kontakt@przeplatane.pl najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sklep po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy potwierdzi niezwłocznie wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej odstępującego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po ww. terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 2. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów użytkowania. Konsument lub przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zwracany towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego, według wyboru sklepu.
 3. Konsument lub przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta ma obowiązek zwrócić produkt sprzedawcy na adres sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez klienta płatności, w tym koszty dostawy, zostaną przekazane na rzecz konsumenta lub przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
 7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od kupującego lub dostarczenia przez kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zgodnie z artykułem 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośnikach materialnych- w tym e-booków. Decyzja o zakupie produktów cyfrowych w sklepie Przeplatane, akceptacja regulaminu oraz pobranie produktu wirtualnego jest równoznaczne z zrzeczeniem się prawa odstąpienia od umowy. Tym samym, tego typu produkty nie podlegają zwrotowi.

§8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§9 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym klienta, że treści dostępne na stronach sklepu oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym klienta, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez klienta bez zgody sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§10 Ochrona danych osobowych

 1. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych w sklepie znajdują się w polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej sklepu.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Na każdy sprzedany przez sklep produkt wystawiany jest paragon lub faktura. Dokument dostarczany jest w formie papierowej wraz z zamówieniem.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez sklep z dniem ogłoszenia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Koszyk

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy